Close

Health Institution

Rajib Gandhi Memorial Hospital

Kailashahar

Email : sdmorgmsdh[at]gmail[dot]com
Phone : 9485190666

Rajkandi PHC

Rajkandi

Phone : 9612965332

Samrurpar PHC

Samrurpar

Email : samrurparphc[at]gmail[dot]com
Phone : 8415931765

Unakoti District Hospital

Bhagabannagar, Kailashahar

Email : disthospitalunakoti1[at]gmail[dot]com
Phone : 9436167323